Inventarisatie “Wonen in Velden”

De informatieavond die de Dorpsraad Velden op 1 oktober jl. gehouden heeft stond in het kader van “Wonen in Velden”.  Dit was het meest gevraagde thema in een eerder gehouden enquête in het kader van het Dorp Ontwikkelingsplan 2018.
De belangstelling en opkomst op de info-avond overtrof onze verwachtingen! Waar we normaal 30 tot 50 personen mogen begroeten, verschenen er nu ca. 130 dorpsgenoten. Overweldigend.
De voorzitter van de Dorpsraad Velden mevr. Vera Valkenaars opende de bijeenkomst met nog eens te benadrukken dat het doel van de avond het informeren over (on)mogelijkheden, verzamelen van wensen en ideeën, en het bijelkaar brengen van mensen met soortgelijke ideeën is. De Dorpsraad wil graag faciliteren en ondersteunen, maar kan niet de leidende rol op zich nemen.

Over het algemeen was men positief over het thema. Men vond het leerzaam. Er kwamen echter ook redelijk wat opmerkingen over het ontbreken van vertegenwoordiging van de gemeente en de commerciële inslag van de bijdrage van BPD (Bouwfonds Property Development), de projectontwikkelaar die in Velden momenteel nieuwbouw realiseerd.
Met de Gemeente zijn we nog in overleg om tot een mogelijk vervolg van de info-avond te komen. Daarbij willen we dan wel graag de verantwoordelijke wethouder(s) bij uitnodigen.
Woningcorporatie Woonwenz en BPD hebben hun mogelijkheden en beperkingen aangegeven. Zij kunnen en mogen niet ongebreideld bouwen of zonder overleg met de overheden (gemeente en provincie) de plannen wijzigen of anders uitvoeren. Ook moeten ze rekening houden met de lange termijn ontwikkelingen (30+ jaar) en dat is toch bevolkingskrimp.

Andere woonvormen zoals tiny houses (mogelijk vooral voor starters) zijn kort met enkele voorbeelden toegelicht. Enkele geinteresseerden zijn wellicht in oktober bij informatiebijeenkomst van initatiefgroep ‘Tiny Houses Venlo’ geweest.
Er heeft zich ook een initiatiefnemer gemeld die medestanders zoekt om een Autarkisch woonproject te starten. Dat is op 1 oktober eveneens kort aangestipt. (Autarkisch = Duurzaam, volledig zelfvoorzienend, ook m.b.t. voedsel. Onafhankelijk van enig netwerk zoals electriciteit/gas/water/riool). Interessenten kunnen zich melden bij de Dorpsraad Velden.
Een lokale initiatiefgroep presenteerde hun visie en mening over wat er in Velden gerealiseerd zou kunnen of moeten worden voor senioren. Naar hun idee is er in Velden veel te weinig aandacht voor realisatie van betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen. Die zouden, ook al om kosten te beperken, volledig grondgebonden moeten zijn.
Er hebben zich een tiental personen aangemeld die mee willen denken en werken in/met de initiatiefgroep die pleitte voor meer betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen. We zullen die geinteresseerden uitnodigen voor een bijeenkomst in kleiner verband. De Dorpraad Velden hoopt dat dit dan leidt tot een actieve en succesvolle werkgroep.
Meer-generatiewonen en andere mix-vormen van leefomgevingen zijn niet ter sprake gekomen. Het voorbeeld van ‘Knarrenhofje’  werd wel door lokale initatiefgroep gepresenteerd als een mogelijke uitvoeringsvorm.
In de pauze is wel een video over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO – bouwen in zelfbeheer)  vertoond, maar er is toch weinig aandacht aan Starters besteed.

Heeft u (andere) ideeën of plannen?  Bijvoorbeeld voor meer-generatie-wonen, tiny-houses, erfdelen, coöperatief bouwen of verbouwen, combinaties van wonen en zorgen, starters projecten of misschien nog iets heel anders?
Wij horen het graag van u!  De Dorpsraad Velden wil graag meehelpen in het informeren en bij elkaar brengen van dorpsgenoten om ze te laten samenwerken en te bouwen aan “Wonen in Velden”.

Er zijn tijdens de informatieavond op 1 oktober jl. in totaal 73 (gedeeltelijk) ingevulde vragenlijsten ingeleverd.
Als suggesties die gevraagd werden op de vragenlijst, werd alleen de vraag voor een info-avond voor starterswoningen aangedragen. Wel kwam die vraag meermaals naar voren.  Ook hebben we diverse reacties via de email ontvangen.

Van de ontvangen antwoorden in de 73 geretourneerde vragenlijsten hebben we het volgende overzicht gemaakt.

Het aanbod in Velden,  wat vind u van het:
     
Hoe er momenteel gewoond wordt en waar men naar toe wil:

En wat men dan zoekt:
In welk markt- en prijssegment:
     

 

Uitkomsten Dorpsgesprek terugkoppelsessie

DOP Velden 2017

Uitkomsten Dorpsgesprek 20 maart 2017

Bijgaand treft u een overzicht van de aangereikte 18 aandachtspunten, ideeën en voorstellen voor het nieuwe Dorp Ontwikkelings Plan aan, in volgorde van uitgesproken voorkeuren. De top 5 is in blauw weergegeven en zal prioriteit krijgen in behandeling en bij de vorming van werkgroepen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deel te nemen in een van de te vormen werkgroepen om zo uw bijdrage te leveren aan de toekomst van Velden.
Een mailtje aan Dorpsraad Velden is voldoende!
De tijdens de terugkoppelsessie op 20 maart 2017 getoonde presentatie is te downloaden vanaf de website van de Dorpsraad Velden: [DOP2017]
Ook de gepresenteerde terugblik op het DOP2012 tabel is te downloaden.

  Omschrijving voorkeuren Top 5
8 Verkeerswerkgroep voor gesignaleerde verkeerspunten 9 1
1 Woonbehoeftenonderzoek en stimuleren van woonprojecten starters of innovatieve woonvoorzieningen 7 2
18 Dijkversterking en verlegging 7 2
2 Verfraaien buitengebied (entrees dorp, maasoever, onderhoud bermen) 6 3
13 Samenwerking en communicatie Huis van de Wijk Velden 6 3
3 Verfraaien kern dorp (evenementenlocatie, verwijzing parkeren, hondenuitlaatpaden, straatmeubilair, aanpak zwerfafval) 5 4
14 Bereikbaarheid Landbouwontwikkelingsgebied Schandelo 5 4
11 Dagvoorziening voor mensen met geheugenverlies 4 5
5 Onderzoek behoeften verenigingsactiviteiten 3 6
4 Collectieve aanpak scheiding hemelwater van afvalwater 2 7
6 Overleg met verenigingen in Velden t.b.v. samenwerking, afstemming en werven & behouden van vrijwilligers 2 7
7 Accommodatieplan Velden 2 7
10 Multidisciplinair gezondheidscentrum Velden (zorg en welzijn) 2 7
16 Samenwerkingsverband gemeenschap, ondernemers, woningstichting en gemeente 2 7
17 Duurzaamheidscollectieven en plan energietransitie, collectieve nieuwe energiebronnen 2 7
9 Buurtvervoer Velden 1 8
12 Centraal ontmoetingspunt voor alle inwoners Velden 1 8
15 Toeristisch plan Velden 1 8

 

 

Uitnodiging Terugkoppeling Dorpsgesprek

Uitnodiging

Maandag 20 maart 19.30 uur
in het Wapen van Velden. 

Beste dorpsgenoten,

In oktober vorig jaar hebben we van belangstellende en geïnteresseerde dorpsgenoten veel wensen en ideeën aangereikt gekregen tijdens het dorpsgesprek voor een nieuw Dorps Ontwikkelings Plan.
Die wensen, ideeën en enkele aanvullingen vanuit de Dorpsraad hebben we samengevat en willen we graag terugkoppelen naar alle dorpsbewoners voordat we ze in een document vastleggen.

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan deze DOP2017 terugkoppel sessie. Aan de hand van de verschillende thema’s geven we aan wat u en wij belangrijk vinden voor de toekomst van Velden. Van daar uit zullen we bepalen wat echt aangepakt moet en kan worden en met welke prioriteit.

De thema’s zijn:

  1. Wonen, woonomgeving en buitengebied

  2. Verenigingen, accommodaties en vrijwilligerswerk

  3. Verkeer en vervoer

  4. (gezondheid)Zorg en welzijn

  5. Werken, ondernemen en voorzieningen

Tijdens het dorpsgesprek in oktober zijn ideeën en wensen verzameld. Of ideeën die haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen gaan worden, hangt vooral af van u. In hoeverre bent u bereid om u in te zetten om samen met de dorpsraad en andere dorpsbewoners de schouders er onder te zetten om Velden nog fraaier en leefbaarder te maken.
U kunt op 20 maart aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een werkgroep voor een doelstelling die u aanspreekt. Of misschien wilt u wel lid worden van de Dorpsraad zelf?
Wij rekenen op uw komst, deelname en positieve inbreng.

Met vriendelijke groeten,
Vera Valkenaars,
voorzitter Dorpsraad Velden