Update Verkeersproblematiek.


Wat heeft het overleg van 15 april jl. van bewoners, ondernemers en Dorpsraad met wethouder Pollux en een delegatie ambtenaren over de verkeersproblematiek in Velden opgeleverd?

De gemeente reageerde op de presentatie van Pim Brands met alle knelpunten en de schouw van 8 april, toen 2 bewoners en één ondernemer samen met ambtenaren alle situaties hebben bekeken.

Mevr Pollux erkent dat er een serieus probleem is m.b.t. de infrastructuur, verkeersproblematiek en onderhoud en pleit voor een efficiënt overleg in bijv een werkgroep.

1) Kruising Kraneveld – Burg. Van Deelensingel: Er komt een uitbreiding met een 30 km zone en  haaientanden. Tevens markering fietsstrook op weg. Tijdspanne: korte termijn: voor de zomerperiode. 

2) Heideweg :  In eerste instantie zullen de gaten opgevuld worden. Deze situatie dient op ander niveau te worden behandeld en opgepakt en wel door de programmamanager van de Gemeente Venlo.

3) Heideweg: De weg is te smal en er dient een structurele oplossing te komen. Beheer kan ook deze situatie niet oplossen en wordt doorgespeeld naar de programmamanager.

4) Kruising Schandeloseweg – Heideweg: dito probleem

5) Kruising Schandeloseweg – Vilgert: Kan niet door Beheer opgelost worden. Structurele oplossingen via programmamanager Gemeente.

6) Vilgert dito

7) Kruispunt Vilgert – Vilgertpaadje: Oplossing op korte termijn door aanpassing kruispunt.

8) Vilgert : Geen directe oplossing. Hek staat op erfgrens. Situatie wordt gecontroleerd.

9) Kruispunt – Vilgert Rijksweg: Hier zal op korte termijn onderhoud (vervangen asfalt) plaatsvinden door de Provincie. Marij Pollux neemt e.e.a. mee naar Provincie. Vraag van bewoners: Is er overleg tussen gemeente en provincie i.v.m. uitbreiding van Velden Oost in de afgelopen jaren en in de toekomst? De ontwikkeling van het nieuwe plan “Weidsvelden” kan als kapstok gebruikt worden voor de aanpassing van de infrastructuur. Ontsluiting van dit plan op de Vilgert ? Zij geeft aan dat reactie van bewoners richting Provincie wellicht een steentje kunnen bijdragen naar een adequate oplossing. Dit kan niet vanwege start van werkzaamheden aan Rijksweg op korte termijn .

10) Hasselderheidelaan: Het is hier mogelijk om smiley’s aan te brengen i.v.m. 30km zone.

11) Molendijk: Hier is geen directe oplossing. Het vrachtverkeer hier niet meer toelaten is niet mogelijk, omdat er geen geschikte alternatieve route is.

12) Bong: Weg is smal. Het verbreden van de scherpe bocht zou een oplossing kunnen zijn, echter hebben ook hier te maken met aangrenzend eigendom.

13) Schandeloselaan: gaat nu aangepakt gaat worden mede i.v.m. activiteiten van WML.

Belangrijk:

  • Op 21 mei a.s. er een overleg plaats vindt tussen Beheer en de programmamanager. De structurele, lange termijn aanpassingen zullen dan besproken worden. Dit wordt teruggekoppeld naar de Dorpsraad.
  • Er komt vervolgens  een overzicht van de werkzaamheden op korte en lange termijn, waarin tevens de toekomstplannen in Velden-Oost verwerkt worden.
  • Marij Pollux geeft aan dat in het najaar de budgetbesprekingen plaats vinden. Bovenstaande zal dan ook meegenomen worden.
  • Het verzoek aan bewoners, ondernemers en Dorpsraad is om een werkgroep in een kleinere setting te vormen. De Gemeente wil met bewoners/ondernemers en Dorpsraad in gesprek blijven. Welke bewoners/ondernemers sluiten aan?
  • Borging van de continuïteit wordt door mevr. Pollux tot 2026 toegezegd.