Inventarisatie “Wonen in Velden”


De informatieavond die de Dorpsraad Velden op 1 oktober jl. gehouden heeft stond in het kader van “Wonen in Velden”.  Dit was het meest gevraagde thema in een eerder gehouden enquête in het kader van het Dorp Ontwikkelingsplan 2018.
De belangstelling en opkomst op de info-avond overtrof onze verwachtingen! Waar we normaal 30 tot 50 personen mogen begroeten, verschenen er nu ca. 130 dorpsgenoten. Overweldigend.
De voorzitter van de Dorpsraad Velden mevr. Vera Valkenaars opende de bijeenkomst met nog eens te benadrukken dat het doel van de avond het informeren over (on)mogelijkheden, verzamelen van wensen en ideeën, en het bijelkaar brengen van mensen met soortgelijke ideeën is. De Dorpsraad wil graag faciliteren en ondersteunen, maar kan niet de leidende rol op zich nemen.

Over het algemeen was men positief over het thema. Men vond het leerzaam. Er kwamen echter ook redelijk wat opmerkingen over het ontbreken van vertegenwoordiging van de gemeente en de commerciële inslag van de bijdrage van BPD (Bouwfonds Property Development), de projectontwikkelaar die in Velden momenteel nieuwbouw realiseerd.
Met de Gemeente zijn we nog in overleg om tot een mogelijk vervolg van de info-avond te komen. Daarbij willen we dan wel graag de verantwoordelijke wethouder(s) bij uitnodigen.
Woningcorporatie Woonwenz en BPD hebben hun mogelijkheden en beperkingen aangegeven. Zij kunnen en mogen niet ongebreideld bouwen of zonder overleg met de overheden (gemeente en provincie) de plannen wijzigen of anders uitvoeren. Ook moeten ze rekening houden met de lange termijn ontwikkelingen (30+ jaar) en dat is toch bevolkingskrimp.

Andere woonvormen zoals tiny houses (mogelijk vooral voor starters) zijn kort met enkele voorbeelden toegelicht. Enkele geinteresseerden zijn wellicht in oktober bij informatiebijeenkomst van initatiefgroep ‘Tiny Houses Venlo’ geweest.
Er heeft zich ook een initiatiefnemer gemeld die medestanders zoekt om een Autarkisch woonproject te starten. Dat is op 1 oktober eveneens kort aangestipt. (Autarkisch = Duurzaam, volledig zelfvoorzienend, ook m.b.t. voedsel. Onafhankelijk van enig netwerk zoals electriciteit/gas/water/riool). Interessenten kunnen zich melden bij de Dorpsraad Velden.
Een lokale initiatiefgroep presenteerde hun visie en mening over wat er in Velden gerealiseerd zou kunnen of moeten worden voor senioren. Naar hun idee is er in Velden veel te weinig aandacht voor realisatie van betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen. Die zouden, ook al om kosten te beperken, volledig grondgebonden moeten zijn.
Er hebben zich een tiental personen aangemeld die mee willen denken en werken in/met de initiatiefgroep die pleitte voor meer betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen. We zullen die geinteresseerden uitnodigen voor een bijeenkomst in kleiner verband. De Dorpraad Velden hoopt dat dit dan leidt tot een actieve en succesvolle werkgroep.
Meer-generatiewonen en andere mix-vormen van leefomgevingen zijn niet ter sprake gekomen. Het voorbeeld van ‘Knarrenhofje’  werd wel door lokale initatiefgroep gepresenteerd als een mogelijke uitvoeringsvorm.
In de pauze is wel een video over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO – bouwen in zelfbeheer)  vertoond, maar er is toch weinig aandacht aan Starters besteed.

Heeft u (andere) ideeën of plannen?  Bijvoorbeeld voor meer-generatie-wonen, tiny-houses, erfdelen, coöperatief bouwen of verbouwen, combinaties van wonen en zorgen, starters projecten of misschien nog iets heel anders?
Wij horen het graag van u!  De Dorpsraad Velden wil graag meehelpen in het informeren en bij elkaar brengen van dorpsgenoten om ze te laten samenwerken en te bouwen aan “Wonen in Velden”.

Er zijn tijdens de informatieavond op 1 oktober jl. in totaal 73 (gedeeltelijk) ingevulde vragenlijsten ingeleverd.
Als suggesties die gevraagd werden op de vragenlijst, werd alleen de vraag voor een info-avond voor starterswoningen aangedragen. Wel kwam die vraag meermaals naar voren.  Ook hebben we diverse reacties via de email ontvangen.

Van de ontvangen antwoorden in de 73 geretourneerde vragenlijsten hebben we het volgende overzicht gemaakt.

Het aanbod in Velden,  wat vind u van het:
     
Hoe er momenteel gewoond wordt en waar men naar toe wil:

En wat men dan zoekt:
In welk markt- en prijssegment:
     

 

,