Verenigingen


Velden is een prachtdorp vooral als het gaat over het verenigingsleven, de vele vrijwilligers en het ondernemersklimaat. De vele verenigingen en clubs (zie lijst) zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in het dorp. Toch zijn er ook zorgen zoals: zal er voldoende aanwas van leden zijn en: blijven mensen bereid zich als vrijwilliger voor het dorp en bewoners in te spannen?

Velen hopen dat deze zorgen ongegrond zijn, want verenigingsactiviteiten zijn tenslotte het cement van onze gemeenschap. Maar door goede voorzieningen te faciliteren, op tijd (fusie) veranderingen door te voeren en clubs te blijven ondersteunen, ook financieel, is er al veel gewonnen.

Ook zijn er zorgen over het fluctuerende en teruglopende aantal dorpswinkels en diensten. Wil het dorp leefbaar blijven en een aantrekkelijke woonomgeving bieden voor jong, oud en instromers, dan zal erop toegezien moeten worden dat het ruime voorzieningenaanbod voorhanden blijft. Hier kan de (lokale) overheid een rol spelen door met de (startende) ondernemers mee te denken.