Het Maasdal


maas velden kopieVelden is gezegend met de ligging aan rivier de Maas aan de westkant van het dorp. Deze ligging en de kansen die dit biedt, verdienen meer aandacht. In de komende jaren zullen in dit gebied grote veranderingen plaatsvinden door onder andere het verdwijnen van tuinbouwbedrijven.
Dit biedt de mogelijkheid het gebied te ontwikkelen wat betreft natuur en recreatie.

Het Pieterpad kan hierin wordenverweven evenals een fietspad langs de Maas vanuit Venlo tot in Arcen. Bovendien kan de entree tot Velden vanuit Grubbenvorst sterk verbeterd worden. Hiertoe is het noodzakelijk recreatiemogelijkheden als picknickplaatsen, watersport, wandel- en fietspaden en dorpsommetjes (wandelroutes) aan te leggen. Belangrijke gesprekspartners hierbij zijn de gemeente, ondernemers, Rijkswaterstaat en Provincie.

Velden is gezegend met een rivier de Maas aan de westkant van het dorp. Deze zijde – het Maasdal – verdient meer aandacht. Komende 10-15 jaar zullen in dit gebied grote veranderingen plaatsvinden, met name door het verdwijnen van de aanwezige tuinbouwbedrijven. Wat is in het kort de situatie van de tuinbouw?

 • Tuinbouw op slot in 1998. Wegens hoogwaterwet geen uitbreidingsmogelijkheden meer
 • In 2006 is gestart met gesprekken over uitplaatsing van de glastuinbouw. Uiterlijk 2024 zal glas weg zijn uit Maasdal
 • Inmiddels zijn er, mede door de crisis en de lange duur, geen tuinders meer die verplaatsing nog als doel hebben
 • Compensatieregeling in onderhandeling
 • Er ligt nog een dijkverhoging in het verschiet

Als gevolg hiervan kunnen concrete plannen gemaakt worden en liggen er o.a. mogelijkheden dit gebied te ontwikkelen op het gebied van natuur en recreatie. Het gebied tussen de Maas en Velden kan de tuin van Velden worden; ideaal voor dorpsommetjes, korte- en langere fietsroutes. Het Pieterpad zou daarin verweven kunnen zijn. Een fietspad vlak langs de Maas vanuit Venlo stad, onder de snelweg de A67 door, achterlangs de ‘Laorberg’, het ‘Vorst’ en ‘Hasselt’ en tenslotte naar en langs de hoogwatergeul in Lomm en Arcen.

De entree vanuit Grubbenvorst dient verfraaid te worden. In dit gebied is zowel watersport, in combinatie met de werf te realiseren, als recreatie, in de vorm van picknick plaatsen, met uitzicht op het ‘Gebroken Slot’ enz. Ook zouden zich in dit gebied horeca gelegenheden moeten kunnen vestigen.

Hoe is de huidige situatie?

 • De Veerweg is niet fraai; eerder rommelig met oude tuinderkassen en scheepswerf met veel opslag
 • Geen doorgaand fietspad vlak langs de Maas
 • Maasomgeving nog teveel agrarisch en te weinig natuur / recreatie
 • Kansen om te recreëren langs de Maas zijn onbenut; zwerfvuilopruiming vindt well plaats.
 • Verbinding met Grubbenvorst is niet sterk
 • Het gebied tussen ‘de Laorberg’ en snelweg oogt verwilderd, en is, ondanks de Galloway runderen, niet fraai te noemen.

Wat zijn onze wensen?

 • Entree kom Velden aantrekkelijk maken; sterke relatie Maas / kern
 • Vrije toegangen tot de Maasoevers creëren
 • Recreatie mogelijkheden als picknick plaatsen, watersport, wandelgebieden en dorpsommetjes aanleggen
 • Panorama-uitzicht realiseren vanaf ‘de Laorberg’ op ruïne ‘’t Gebroken Slot’ van Grubbenvorst
 • Concretiseren van een fietspad vlak langs de Maas van kern Venlo naar Arcen en verder
 • Ook Velden laten participeren in het fietspad langs de Maas van Maastricht tot Rotterdam.

Bij de verdere uitwerking kan worden aangesloten bij de al genoemde aanzet van bureau Lubbers. Belangrijkste gesprekspartners bij de verdere uitwerking zijn gemeente, ondernemers en ondernemersorganisaties, Rijkswaterstaat, DCM, Provincie en grondeigenaren zoals Limburgs Landschap e.a.

maas kopie