Maas+Velde |Nieuwsbrief 1 najaar 2022


Bijgaand vindt U de nieuwsbrief van Maas+Velde die de Dorpsraad Velden graag met iedereen in Velden wil delen, mede namens Maas+Velde.

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in en over ons Veldense Maasdal.
Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere betrokkenen.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het contactformulier.

jun. ’22 – Eerste informatiebijeenkomst BMV

Op 20 juni was onze eerste informatiebijeenkomst in De Vilgaard. Tijdens deze avond schetsten we de achtergrond van Stichting Maas+Velde en werden presentaties verzorgd door Gemeente Venlo en Waterschap Limburg. Zo’n 85 deelnemers werden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het draaiboek waar de Gemeente Venlo mee bezig is en daarnaast gaf Waterschap Limburg een beknopte vooruitblik op hetgeen qua planvorming komen gaat. Vanuit de stichting vinden we het belangrijk om een dergelijke platformfunctie te bieden en gaan we in de toekomst dit vaker faciliteren. Klik hier voor de presentaties van deze avond.

sept. ’22 – KRW-maatregel in Velden

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water wordt gewerkt aan maatregelen om de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater te verbeteren.
In Velden wordt een project verkent bij de monding van de Vorstermolenbeek. Rijkswaterstaat is kartrekker binnen dit project. Stichting Maas+Velde heeft geparticipeerd in een ontwerpsessie en duidelijk aangegeven dat KRW en waterveiligheid integraal aangepakt dienen te worden en niet afzonderlijk.
In de bestuursovereenkomst van juli wordt ook verplicht tot integraliteit. “De aanpak van de wateroverlast en waterveiligheid wordt vanuit een integrale benadering gecombineerd met andere (klimaat-)opgaven in het fysieke domein (zoals droogte, KRW, natuur en landschap, stikstof, transitie landbouw)”.
Hoe het KRW project in Velden verder gaat verlopen is nog onduidelijk op dit moment. Klik hier voor meer informatie over KRW.

okt. ’22 – Urgentie startbesluit project Vierwaarden

We hebben bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erop aangedrongen om op de kortst mogelijke termijn een startbesluit te nemen aangaande het project Vierwaarden. Zoals ook tijdens de informatieavond duidelijk werd, wil iedereen meer daadkracht zien van de betrokken overheden richting een toekomstige oplossingsrichting. Wij vertrouwen erop dat er nog vóór de jaarwisseling meer duidelijkheid komt over de start van een zogenaamde MIRT Verkenning. Vanuit daar kunnen we met alle betrokkenen aan de slag met de planvorming.
Klik hier voor onze brief aan de Minister.
Deze is ook per kopie verzonden aan Gedeputeerde Roefs, Waterschapsbestuurder Van Wersch en Wethouder Pollux.

______________________________________________________

Stichting Maas+Velde | https://www.maasplusvelde.nl/ | maasplusvelde@gmail.com