Wonen


wonenIn de jaren ’70 en ’80 is Velden veranderd van een agrarisch dorp in een forensendorp. Dit is terug te zien in de woningbouw van vooral Velden-Oost. De laatste jaren zijn er verspreid over Velden diverse nieuwbouwlocaties ontwikkeld. In tegenstelling tot voor de economische tegenslag worden de bouwkavels en projectwoningen nu zeer moeizaam verkocht, waardoor het huidige aanbod de vraag sterk overtreft.

Gezien de huidige situatie en de vooruitzichten voor de komende jaren is het verstandig om de plannen te herzien. De Dorpsraad streeft naar een evenwichtige woonomgeving van hoge kwaliteit. Ook moet zeer kritisch gekeken worden naar de overdaad aan beschikbare, sterk verspreide bouwlocaties.

Het oorspronkelijke, grotendeels agrarische dorp is – met name na de tweede wereldoorlog – tengevolge van de industriële ontwikkeling in Venlo, veranderd in een overwegend forensendorp. De forensen pendelen in hoofdzaak naar de industrieterreinen in Venlo, Lomm en Duitsland. De woningbouw heeft zich met name in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw explosief ontwikkeld. Denk hierbij aan het ontstaan van Velden-Oost.

Huidige situatie

Door de gemeente Arcen en Velden zijn, in het kader van de regeling ‘ruimte voor ruimte’, in opdracht van het Provinciaal bestuur, her en der woningbouwlocaties ontwikkeld voor de bouw van grote vrijstaande woningen op grote percelen. Moest er aanvankelijk geloot worden om een kavel te bemachtigen, de laatste kavels worden, door de economische recessie, slechts moeizaam verkocht. Naast deze RvR-locaties zijn in de dorpskern nog een goedgekeurde locatie voor de bouw van appartementen en een aantal particuliere initiatieven voor de bouw van woningen te weten: Schoolstraat (12 appartementen), Hasselderheidelaan (7 kavels), Vilgert (4 kavels, achter de voormalige betonfabriek) en Veerweg (4 kavels).

De gemeente Arcen en Velden heeft, in het laatste decennium als zelfstandige gemeente, het masterplan Arcen en Velden ontwikkeld. Voor Velden omvat het masterplan de volgende projecten:

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)
5 woningbouwlocaties te weten: Vilgert, Sebastianusschool, Bibliotheek, Gemeenschapshuis De Kiêsstolp, Andreasschool, Groene Kruisgebouw en gymzaal.
Uit de Regionale Woonvisie blijkt dat er in de Velden 280 goedgekeurde bouwlocaties beschikbaar zijn, terwijl er de komende tien jaar slechts behoefte is aan 40. Hierdoor is er een enorme spanning ontstaan tussen vraag en aanbod. Het aanbod overstijgt in ruime mate de vraag. Het risico dat dit met zich meebrengt, is dat er diverse ‘lege’ plekken in het dorp ontstaan.

Wat zijn onze wensen?

Mede door de ogenschijnlijke willekeur van RvR-locaties, is er een in stedenbouwkundig opzicht, buitengewoon onwenselijke versnippering ontstaan. Daar waar door het gemeentebestuur van Arcen en Velden lange tijd woningbouwinitiatieven op logische plekken onmogelijk werden gemaakt, is nu door soepeler beleid op plekken – waar volgens het destijds vigerende bestemmingsplan een ‘hoge landschappelijke waarde’ was toegekend – ineens wel woningbouw toegestaan.

We streven naar een meer evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Dit houdt onder meer in dat er goed moet worden nagedacht over de toekomstige woningbouwontwikkeling. Ook is een heroverweging van de overdaad aan momenteel beschikbare locaties noodzakelijk. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Hierbij dient hoogwaardige woningbouw in een aantrekkelijke woonomgeving zeker aandacht te krijgen.

Zowel de voor het masterplan medeverantwoordelijke projectontwikkelaar als de gemeente hebben aangegeven dat heroverweging van de geplande woningtypes bespreekbaar is. Ook particulier gezamenlijk opdrachtgeverschap (starters, senioren, zorg gerelateerde woningen enz.) is hierbij een denkbare mogelijkheid. Een goede behoeftebepaling kan meer duidelijkheid verschaffen over aard en omvang van de aanwezige vraag naar woningen.

Voor de ‘lege’ plekken in het dorp moet naar een maatschappelijk verantwoorde invulling worden gezocht; denkend aan veel groen, speel- en ontmoetingsplekken, ‘groene’ parkeerruimte enz: in feite bestaat de behoefte aan een nieuw structuurplan voor de lange termijn.