Dorpontwikkelingsplan (DOP2012)

De dorpsraad is opgericht met als doel de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap te bevorderen, met behoud van het dorpskarakter. In 2011 is de dorpsraad begonnen met het ontwikkelen van het DOP – het dorpontwikkelingsplan door het onderzoeken van wensen en ideeën in gesprekken met verenigingen, ondernemers, zorgaanbieders en bewoners en door te overleggen met de gemeente. De informatie uit deze gesprekken heeft de werkgroep DOP vertaald naar zeven thema’s en projecten. Deze worden op de volgende pagina’s toegelicht. De dorpsraad heeft gekozen voor een plan waarin de inwoners zoveel mogelijk de voorstellen zelf uitwerken in plaats van deze te laten oplossen door de gemeente. Dat was en is de kracht van Velden, waarin van oudsher veel zaken door de Veldenaren zelf zijn opgepakt en uitgevoerd.

De 7 thema’s kennen twee centrale elementen die de rode draad van het DOP vormen. Dit zijn de sociale samenhang en de Oost-West as.

SOCIALE SAMENHANG

Wat willen we bereiken? Het basisdoel van het DOP is de realisatie van een goede leefbaarheid van Velden, niet alleen wat betreft de omgeving en de werkgelegenheid, maar vooral ook wat betreft de sociale sa- menhang. Belangrijk voor de leefbaarheid zijn waarden als sfeer, kwaliteit, aantrekkingskracht, veiligheid en een eigen identiteit. De sociale samenhang, alles wat Veldenaren bindt, is in feite het smeermiddel voor de goede leefbaarheid. Deze samenhang komt tot uitdrukking in onder andere het verenigingsleven, het BMV als ontmoetingsplek en culturele evenementen zoals de Gekke Maondaag en de dorpsfeesten. Om dit te realiseren wordt sterkingezet op samenwerken en zelf uitvoeren,waarbij de gemeente ondersteunt.

VAN VILGAARD TOT MAAS: DE OOST-WEST AS

Het tweede centrale element uit het DOP is de uitdrukkelijke wens van vele Veldenaren om de dorpskern van Velden een kwaliteitsim- puls te geven. Het gaat dan vooral om de ver- betering van de zogenaamde Oost-West as vanaf de geplande brede maatschappelijke voorziening (BMV) De Vilgaard tot aan de Maas.
Belangrijke onderdelen daarbinnen zijn het reali- seren van een aantrekkelijker centrum , het tot stand brengen van een betere verbinding met de Maas en het verbeteren van de verkeerssituatie.