Bouwplannen Woonwenz in Schoolstraat

Samenvatting voorlichtingsavond m.b.t. nieuwbouw in Schoolstraat

Woonwenz en de Gemeente Venlo zijn samen plannen aan het maken voor het realiseren van elf levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Schoolstraat in Velden. Een eventuele huurprijs is nog niet vastgesteld.
Woonwenz zal in de week van 21 – 27 april 2019 een mededeling in het dorpsblad publiceren met daarin de details over het inschrijfproces dat gegadigden dienen te volgen. Die informatie is ook te vinden op
http://dorpsraadvelden.nl/inschrijven-bij-woonwenz/

Levensloopbestendige woningen zoals die in Venlo-Oost gebouwd zijn.

Het plan is dat deze woningen op de begane grond naast een keuken en woonkamer ook een badkamer en een slaapkamer krijgen. Op de eerste etage komt een (slaap)kamer.
De voorlopige planning zoals deze door Woonwenz op maandag 8 april werd gepresenteerd ziet er als volgt uit:

Zomer 2019          –            Overleg met bewonerscommissie
September 2019 –            Schetsen en tekenen van de bouwplannen
Najaar 2019          –            Voorstel naar College van B&W
Eind 2019              –            Start formele procedures  (o.a. zienswijzen)
Najaar 2020          –            Start bouw
Medio 2021          –            Oplevering

Vooralsnog is alleen een eerste aanzet gemaakt over het straatbeeld en het bouwvolume. De woningen die hier op de begeleidende foto te zien zijn, dienen alleen ter illustratie!
Straatbeeld:  Zoveel mogelijk bestaande beeld behouden.  Woningen komen aan een parallelweg van de Schoolstraat die achter de bomenrij langs het voormalige Kiësstolp-terrein komt te liggen. Direct achter de bomen komen parkeerhavens langs die parallelweg. Aan de westzijde van de nieuwe parallelweg komen de woningen te liggen.
Bouwvolume: Waarschijnlijk een groep van 5 en een van 6 woningen. De nokhoogte komt iets lager dan de bestaande bebouwing ten noorden van het terrein. Verder nog geen detail gedefinieerd.

Inbreng van de toehoorders:
– Rekening houden met parkeerproblematiek in Schoolstraat. Er zijn al te weinig P-plekken.
– De parkeerstrip die gedeeltelijk op het voetpad ligt, is een tijdelijke oplossing. Gevraagd wordt om een afdoende structurele oplossing.
– De overgebleven voetpadbreedte is te smal voor rollator, kinderwagen of ander vervoermiddel. Dit heeft al tot blikschade geleidt.
– De aanwezige bomen veroorzaken veel overlast doordat ze plakkerige afscheiding op de geparkeerde voertuigen achterlaten. Dat zal ook hinderlijk zijn voor nieuwe bewoners.
Voorstel is om de bomen rigoureus te vervangen voor ander type bomen die géén overlast aan eronder geparkeerde voertuigen veroorzaken.
– Afwatering van het terrein levert bij hevige regenval overlast. M.n. in de noordwesthoek van het opgehoogde terrein waar de aangrenzende percelen beduidend lagergelegen zijn. De oorspronkelijk aanwezige afvoerput is, met het opruimen van het voormalige parkeerterrein van de Kiësstolp, ook volledig verdwenen.
– Er werd door een afgevaardigde van ‘meerseniorenwoningenvelden’ voorgesteld om de woningen alleen aan 55+ toe te wijzen. Dat zou in Velden helpen om een doorstroming op gang te brengen en zo mogelijk ruimte voor jongere gezinnen in bestaande woningen opleveren.
De aanwezige vertegenwoordigers van Woonwenz en de Gemeente zeggen toe om al deze inbreng mee te nemen in de planning. 

Voor de deelname in een werkgroep/bewonerscommissie, waarvoor Woonwenz en de Gemeente opriepen, hebben zich tenminste twee bewoners van de Schoolstraat aangemeld. Mogelijk zal ook een afvaardiging van de initiatiefgroep ‘meer seniorenwoningen Velden’ deelnemen. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden welkom voor deelname in deze commissie.
De Dorpsraad zal eveneens met een vertegenwoordiging in de commissie zitting nemen. Communicatie van de bewonerscommissie naar de dorpsbewoners over het verdere verloop en voortgang van de plannen zal via de Dorpsraad Velden plaatsvinden. Die zal er voor zorgdragen dat de informatie via haar website, facebookpagina en het dorpsblad verspreid wordt.

Toewijzingsbeleid:
De woningen worden regionaal toegewezen! Wie op termijn in aanmerking wil komen voor een van de woningen moet, liefst al geruime tijd, ingeschreven staan.

Inschrijfproces:
U kunt terzijnertijd alleen in aanmerking komen om een van deze woningen te huren als u ingeschreven bent. Hoe u moet handelen om u in te schrijven heeft Woonwenz omschreven.
Die gedetailleerde informatie kunt u vinden op
http://dorpsraadvelden.nl/inschrijven-bij-woonwenz/

Inschrijven kan via de website:   https://www.thuisinlimburg.nl/inschrijven/inschrijven/          
Uw voorkeur voor wonen in Velden kunt u aangeven via de website. De inschrijving zal naar Woonwenz doorgeleid worden en u ontvangt een bevestiging van Woonwenz.

Informatie over de algemene voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning vindt u op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden 

Inventarisatie “Wonen in Velden”

De informatieavond die de Dorpsraad Velden op 1 oktober jl. gehouden heeft stond in het kader van “Wonen in Velden”.  Dit was het meest gevraagde thema in een eerder gehouden enquête in het kader van het Dorp Ontwikkelingsplan 2018.
De belangstelling en opkomst op de info-avond overtrof onze verwachtingen! Waar we normaal 30 tot 50 personen mogen begroeten, verschenen er nu ca. 130 dorpsgenoten. Overweldigend.
De voorzitter van de Dorpsraad Velden mevr. Vera Valkenaars opende de bijeenkomst met nog eens te benadrukken dat het doel van de avond het informeren over (on)mogelijkheden, verzamelen van wensen en ideeën, en het bijelkaar brengen van mensen met soortgelijke ideeën is. De Dorpsraad wil graag faciliteren en ondersteunen, maar kan niet de leidende rol op zich nemen.

Over het algemeen was men positief over het thema. Men vond het leerzaam. Er kwamen echter ook redelijk wat opmerkingen over het ontbreken van vertegenwoordiging van de gemeente en de commerciële inslag van de bijdrage van BPD (Bouwfonds Property Development), de projectontwikkelaar die in Velden momenteel nieuwbouw realiseerd.
Met de Gemeente zijn we nog in overleg om tot een mogelijk vervolg van de info-avond te komen. Daarbij willen we dan wel graag de verantwoordelijke wethouder(s) bij uitnodigen.
Woningcorporatie Woonwenz en BPD hebben hun mogelijkheden en beperkingen aangegeven. Zij kunnen en mogen niet ongebreideld bouwen of zonder overleg met de overheden (gemeente en provincie) de plannen wijzigen of anders uitvoeren. Ook moeten ze rekening houden met de lange termijn ontwikkelingen (30+ jaar) en dat is toch bevolkingskrimp.

Andere woonvormen zoals tiny houses (mogelijk vooral voor starters) zijn kort met enkele voorbeelden toegelicht. Enkele geinteresseerden zijn wellicht in oktober bij informatiebijeenkomst van initatiefgroep ‘Tiny Houses Venlo’ geweest.
Er heeft zich ook een initiatiefnemer gemeld die medestanders zoekt om een Autarkisch woonproject te starten. Dat is op 1 oktober eveneens kort aangestipt. (Autarkisch = Duurzaam, volledig zelfvoorzienend, ook m.b.t. voedsel. Onafhankelijk van enig netwerk zoals electriciteit/gas/water/riool). Interessenten kunnen zich melden bij de Dorpsraad Velden.
Een lokale initiatiefgroep presenteerde hun visie en mening over wat er in Velden gerealiseerd zou kunnen of moeten worden voor senioren. Naar hun idee is er in Velden veel te weinig aandacht voor realisatie van betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen. Die zouden, ook al om kosten te beperken, volledig grondgebonden moeten zijn.
Er hebben zich een tiental personen aangemeld die mee willen denken en werken in/met de initiatiefgroep die pleitte voor meer betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen. We zullen die geinteresseerden uitnodigen voor een bijeenkomst in kleiner verband. De Dorpraad Velden hoopt dat dit dan leidt tot een actieve en succesvolle werkgroep.
Meer-generatiewonen en andere mix-vormen van leefomgevingen zijn niet ter sprake gekomen. Het voorbeeld van ‘Knarrenhofje’  werd wel door lokale initatiefgroep gepresenteerd als een mogelijke uitvoeringsvorm.
In de pauze is wel een video over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO – bouwen in zelfbeheer)  vertoond, maar er is toch weinig aandacht aan Starters besteed.

Heeft u (andere) ideeën of plannen?  Bijvoorbeeld voor meer-generatie-wonen, tiny-houses, erfdelen, coöperatief bouwen of verbouwen, combinaties van wonen en zorgen, starters projecten of misschien nog iets heel anders?
Wij horen het graag van u!  De Dorpsraad Velden wil graag meehelpen in het informeren en bij elkaar brengen van dorpsgenoten om ze te laten samenwerken en te bouwen aan “Wonen in Velden”.

Er zijn tijdens de informatieavond op 1 oktober jl. in totaal 73 (gedeeltelijk) ingevulde vragenlijsten ingeleverd.
Als suggesties die gevraagd werden op de vragenlijst, werd alleen de vraag voor een info-avond voor starterswoningen aangedragen. Wel kwam die vraag meermaals naar voren.  Ook hebben we diverse reacties via de email ontvangen.

Van de ontvangen antwoorden in de 73 geretourneerde vragenlijsten hebben we het volgende overzicht gemaakt.

Het aanbod in Velden,  wat vind u van het:
     
Hoe er momenteel gewoond wordt en waar men naar toe wil:

En wat men dan zoekt:
In welk markt- en prijssegment: